Privacyverklaring-documenten

AVR-Afvalverwerking B.V. (‘AVR‘, ‘wij‘ of ‘ons‘) verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van sollicitanten op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij je direct of indirect kunnen identificeren.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit:

 1. Waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen
 2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 3. Met wie wij jouw persoonsgegevens delen
 4. Hoe we omgaan met internationale doorgifte
 5. Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
 6. Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen
 7. Wat jouw rechten zijn
 8. Hoe je bezwaar kunt maken
 9. Hoe je ons kunt bereiken

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst. Je kunt hieraan geen contractuele rechten ontlenen. AVR kan deze verklaring bijwerken of hierin wijzigen aanbrengen. We stellen je op de hoogte van wezenlijke veranderingen. De meest recente versie van deze verklaring staat gepubliceerd op onze website https://avr.nl/vacatures.

1. Waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen ?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor ons wervings- en selectieproces en dus om:

 1. contact met je op te nemen over en je op de hoogte te houden van het verloop van de sollicitatieprocedure en jouw vragen te beantwoorden;
 2. jouw sollicitatie te evalueren, jouw ervaring, vaardigheden, kwalificaties, interesse en geschiktheid voor de vacature te beoordelen en sollicitatiegesprekken te voeren;
 3. de administratie inzake het wervings- en selectieproces van AVR bij te houden;

Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken als dat onverhoopt nodig is voor het voeren van (verweer in) juridische procedures of in reactie op klachten of claims.

De verwerkingen van persoonsgegevens die in het kader van deze doeleinden plaatsvinden zijn noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om ons wervings- en selectieproces op een verantwoorde, effectieve en efficiënte manier vorm te geven en ter verdediging van onze rechten in het geval van een geschil. Deze verwerkingen zijn dus gerechtvaardigd op grond van artikel 6 lid 1 onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG‘).

Als je bij ons in dienst treedt dan nemen wij jouw CV en jouw motivatiebrief op in jouw personeelsdossier. Als een assessment onderdeel uitmaakt van de sollicitatieprocedure dan wordt het assessmentrapport ook opgenomen in het personeelsdossier. Hetzelfde geldt voor schriftelijke referenties die wij over jou hebben ontvangen. Je ontvangt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een aparte privacyverklaring over de verwerking van jouw persoonsgegevens gedurende en na afloop van het dienstverband.

Wij maken in ons wervings- en selectieproces geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

2. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij gebruiken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt bij jouw sollicitatie, zoals je naam, adres en woonplaats, leeftijd, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, C.V. en motivatiebrief. Wij wijzen erop dat wanneer je besluit om bepaalde, in het kader van de sollicitatieprocedure verzochte, informatie niet te verstrekken dit invloed kan hebben op (jouw deelname in) de sollicitatieprocedure.

Andere categorieën persoonsgegevens kunnen we van derden ontvangen, namelijk:

 • referenties die wij ontvangen van door jou opgegeven referenten (indien van toepassing)
 • een assessment rapport dat wij ontvangen van een door ons ingeschakeld assessmentbureau (indien van toepassing);

We informeren je vooraf dat we met een referent contact zullen opnemen.

3. Met wie wij jouw persoonsgegevens delen

Binnen AVR krijgen die personen toegang tot jouw persoonsgegevens die betrokken zijn bij de werving, zoals onze HR-afdeling, de (toekomstig) leidinggevende en andere werknemers die betrokken zijn in (de besluitvorming over) de sollicitatieprocedure.

Wij delen jouw persoonsgegevens met ICT-dienstverleners zoals onze websitebeheerder en leverancier voor server en ICT onderhoud. Met deze partijen hebben wij contracten gesloten waarin is vastgelegd dat zij jouw gegevens vertrouwelijk en conform de geldende privacywetgeving moeten behandelen. Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met:

 • vertrouwde externe dienstverleners die betrokken zijn in de sollicitatieprocedure, zoals assessment bureaus.  Wij delen uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • professionele dienstverleners zoals auditors of advocaten. Wij delen uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • publieke, overheids- en opsporingsinstanties en andere partijen. Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met deze derden als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten.

4. Internationale doorgifte

Wij slaan jouw persoonsgegevens op in Nederland. Als wij jouw persoonsgegevens doorgeven (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de Europese Economische Ruimte zonder adequaat beschermingsniveau dan zullen wij je hiervan vooraf op de hoogte stellen en zullen wij passende waarborgen treffen om een adequaat beschermingsniveau te bewerkstelligen.

5. Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Als wij na de sollicitatieprocedure een arbeidsovereenkomst met je aangaan dan bewaren wij jouw gegevens in jouw personeelsdossier (zie hiervoor onder: ‘Waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen’).

Als je niet bij AVR in dienst treedt dan vernietigen wij jouw persoonsgegevens uiterlijk vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Wij kunnen een langere bewaartermijn toepassen wanneer deze informatie noodzakelijk is in verband met een (dreigend) geschil.

We kunnen je na afloop van de sollicitatieprocedure toestemming vragen om jouw contactgegevens en C.V. nog een jaar te bewaren zodat we je kunnen attenderen op andere vacatures (ar. 6 lid 1 sub a AVG).

6. Hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen

Wij zetten ons in om jouw privacy te beschermen en nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang toe hebben, Daarnaast hebben wij andere maatregelen genomen, zoals de encryptie van data, de versleuteling van communicatie en de behandeling van data als zijnde vertrouwelijk.

7. Wat jouw rechten zijn

Op grond van de privacywetgeving heb je bepaalde rechten. Hieronder tref je een overzicht aan van jouw rechten. Wij wijzen er op dat dit geen algemene rechten betreft: er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn waardoor je geen of slechts beperkt beroep op een recht kunt doen.

 1. Recht op inzage
  Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie. Om een verzoek tot inzage in te dienen, klik hier.
 2. Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn. Om een verzoek tot rectificatie in te dienen, klik hier.
 3. Recht op gegevenswissing
  Dit recht wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd. Je kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen. Voor meer informatie of om een verzoek tot verwijdering in te dienen, klik hier.
 4. Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van jouw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij jouw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken. Voor meer informatie of om een verzoek tot beperking in te dienen, klik hier.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Je hebt in bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Voor meer informatie of om een verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens in te dienen, klik hier.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken.

In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

8. Bezwaar maken

Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie hiervoor onder ‘Waarom wij jouw persoonsgegevens verzamelen’). Je kunt daartoe contact zoeken met het Privacy Team.

9. Contact

Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact op met ons Privacy Team:

E-mail: PrivacyTeam@avr.nl

Postadres:
AVR-Afvalverwerking B.V.
t.a.v. Privacy Team
Postbus 147, 6920 AC Duiven