Veiligheid en emissies

Terug

AVR streeft naar maximale terugwinning van energie en materialen uit restafval door middel van een veilige bedrijfsvoering en houdend aan de emissie-eisen die Europa stelt. Als BRZO-plichtig bedrijf zijn we ons bewust van de omgeving en het milieu. Op én buiten ons terrein hebben we de plicht om mogelijke effecten of overlast van onze processen te voorkomen en de risico’s voor de omgeving daarbij te beperken.

Rookgasreiniging

In het restafval zitten verschillende stoffen die door verbranding vrijkomen. Een deel van die stoffen wordt meegenomen in de rookgassen die voor 100% wordt afgevangen en vervolgens wordt gereinigd in de rookgasreinigingsinstallatie. Hiermee voorkomen we dat schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. De belangrijkste emissies worden gemeten en in de gaten gehouden: iedere seconde, ieder uur van iedere dag, 365 dagen per jaar. De samenstelling van de vrijgekomen rook bestaat voor 99,99994% uit onschadelijke stoffen zoals waterdamp (26%), stikstof (55%), zuurstof (9%) en koolstofdioxide (10%). Stoffen die ook in onze atmosfeer zitten. Ongeveer tien procent van de rookgassen is CO₂ en meer dan de helft daarvan is van biogene of klimaatneutrale oorsprong (CO₂ afkomstig van gft, hout, papier). Een zeer kleine fractie (0,0006%) bestaat uit milieubelastende stoffen waarnaar onze volledige aandacht uitgaat.

Emissie van milieubelastende stoffen

AVR is zich bewust van de emissie van milieubelastende stoffen. Al onze installaties die we gebruiken voor het verwerken en verbranden van restafval, met daarbij de energie terugwinning, vallen onder de omgevingsvergunning. Die vergunning stelt grenzen aan de uitstoot (emissie) van milieubelastende stoffen. De uitstoot van de belangrijkste stoffen wordt continu gemeten, vergeleken met de normen en bijgesteld waar nodig.

Bij AVR als duurzaam bedrijf is controle continu aan de orde van de dag.

Bedrijven in Nederland zijn verplicht de emissie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) te beschouwen en te verminderen. Op het moment wordt onze waterzuivering aangepast, wat moet resulteren in een verhoogde betrouwbaarheid, robuustheid en verlaagde emissies. Opdat we ook in de toekomst blijven voldoen aan de steeds strengere eisen en normen. In september 2020 hebben we een inventarisatie uitgevoerd op onze processen waarbij is gekeken naar het gebruik van hulpstoffen, de effectiviteit van verbranding, de waterzuivering en rookgasreiniging. Hieruit blijkt dat verbranding een goede methode is voor verwijdering van ZZS uit de leefomgeving. De restemissie van deze stoffen maakt al sinds jaar en dag onderdeel uit van de monitoringsverplichtingen die gelden. We streven hierbij naar verdere verlaging van deze emissies,  die blijkt uit de vijfjaarlijkse rapportageplicht aan bevoegd gezag.

Veiligheid waarborgen

Twee keer per jaar wordt door een gecertificeerd bureau gemeten of de emissiegrenswaarden worden overschreden. De gemeten waarden worden geregistreerd en gerapporteerd aan omgevingsdienst DCMR of omgevingsdienst ODRA. Ook hebben wij goede contacten met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gelderland-Midden.

Strenge controles voor een schonere wereld.

We monitoren en controleren alle processen om zo efficiënt mogelijk de afvalenergiecentrales te laten draaien. Daarnaast zorgen we dat we voldoen aan de eisen voor wat betreft de externe veiligheid en mogelijke risico’s van de installaties. Mochten er emissie-overschrijdingen zijn of afwijkende bedrijfsprocessen worden gehanteerd dan worden die direct gemeld. De website risicokaart.nl informeert over mogelijke risico’s in de omgeving. Omdat AVR open wil zijn en als goede buur bekend wil staan, blijven wij in gesprek met onze stakeholders en voeren we overleg met buurtbedrijven om sociaal verantwoord te ondernemen om daarbij de veiligheid te waarborgen, nu en in de toekomst.