Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website van AVR-Afvalverwerking B.V. (hierna ‘AVR’ of ‘wij’) zijn deze algemene voorwaarden van AVR (‘Algemene voorwaarden’) van toepassing. Door het gebruik van deze website(s), wordt u (‘de gebruiker’ of ‘de bezoeker’) geacht deze te accepteren.

Terug

Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de websitevan AVR, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij AVR. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van AVR informatie van de website openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken, anders dan voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik.

Disclaimer

De vanaf de website gestuurde elektronische berichten worden door AVR zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. AVR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan als verantwoordelijke zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. AVR respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving waaronder de regels neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) worden behandeld. In het kader van onze dienstverlening legt AVR gegevens van u vast.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Op de websites van AVR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het aantal contactformulieren dat ingevuld is, zonder deze bezoekers te identificeren. Via de website verzamelen wij persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult. Daarnaast verzamelen wij de persoonsgegevens die hierna beschreven worden onder ‘Cookies’. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren en de content op een juiste wijze aan te bieden. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan AVR haar dienstverlening verder verbeteren.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens die wij verzamelen?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen voor onze eigen bedrijfsdoeleinden. Dit omvat het presenteren van AVR en onze producten en diensten aan u, alsmede het verbeteren van de wijze waarop wij dit doen door uw ervaring bij het bezoeken van de website te verbeteren. Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om onze producten en diensten aan u aan te bieden, om een verzoek in het contactformulier te bekijken en er op te reageren.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u dat niet doet, kunnen wij u mogelijk geen product en/of dienst leveren. Bijvoorbeeld: indien u wilt dat wij reageren op een verzoek van u, dan hebben wij uw contactgegevens nodig.

Wat is de juridische grondslag van de gegevensverwerking?

De juridische grondslag van onze gegevensverwerking hangt af van het doel van de verwerking. Voor de meeste persoonsgegevens die wij verzamelen via de website, is onze grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals het aanprijzen van AVR en onze producten en diensten, het verbeteren van uw ervaring op onze website of uw contact met ons. Wij hebben deze belangen afgewogen tegen uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Wij hebben geconcludeerd dat uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen, mede gelet op de over het algemeen niet-gevoelige aard van de verwerkte persoonsgegevens en de waarborgen die wij hebben getroffen. Indien wij persoonsgegevens delen met toezichthouders of opsporingsinstanties, doen wij dat omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden voor ondersteuning bij het leveren van de producten en diensten van AVR; verwerkers die op onze instructie een deel van de verwerking van de persoonsgegevens verrichten. Het gaat daarbij om onze websitebeheerder en onze ICT dienstverlener. Met alle verwerkers hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen.

Websites van derden

AVR draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door derden van websites waar vanuit AVR websites naar wordt doorverwezen. Leest u hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (Https). Daarnaast hebben wij andere maatregelen genomen, zoals de encryptie van data, de versleuteling van communicatie en de behandeling van data als vertrouwelijk. Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte opgeslagen of verwerkt.

Uw rechten

Op grond van de privacywetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder treft u een overzicht aan van uw rechten. Wij wijzen er op dat dit geen algemene rechten betreft: er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn waardoor u geen of slechts beperkt beroep op een recht kunt doen.

1. Recht op inzage

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en bepaalde andere informatie. Om een verzoek tot inzage in te dienen, klik hier.

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren wanneer die onjuist of onvolledig zijn. Om een verzoek tot rectificatie in te dienen, klik hier.

3. Recht op gegevenswissing

Dit recht wordt ook wel “het recht om vergeten te worden” genoemd. U kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen. Voor meer informatie of om een verzoek tot verwijdering in te dienen, klik hier.

4. Recht op beperking van de verwerking

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren. Wanneer er beperkingen rusten op de verwerking, mogen wij uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken. Voor meer informatie of om een verzoek tot beperking in te dienen, klik hier.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft in bepaalde omstandigheden het recht tot het verkrijgen en hergebruiken van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Voor meer informatie of om een verzoek tot overdraagbaarheid van gegevens in te dienen, klik hier.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken.

In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Bezwaar maken

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie hiervoor onder ‘Wat is de juridische grondslag voor de gegevensverwerking?’). Voor meer informatie of om bezwaar in te dienen, klik hier.

Contact

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op met ons Privacy Team:

E-mail: PrivacyTeam@avr.nl

Postadres:

AVR-Afvalverwerking B.V.
t.a.v. Privacy Team
Postbus 147, 6920 AC Duiven

Wijzigingen

AVR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden. Indien wij wijzigingen aanbrengen in deze Algemene voorwaarden, zal AVR u hierover informeren. De meest recente versie zal te allen tijde op deze website beschikbaar zijn, samen met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie.